Technik administracji

Rekrutacja nadal trwa! Wciąż możesz do nas dołączyć!

Tytuł zawodowy: Technik administracji
Kierunek: Administracja, symbol cyfrowy 334306
Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
- gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
- prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Program nauczania:
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
2. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
3. Organizacja pracy biurowej
4. Podstawy prawa administracyjnego
5. Podstawy prawa cywilnego
6. Podstawy prawa pracy
7. Podstawy prawa finansowego
8. Język niemiecki zawodowy
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
9. Pracownia pracy biurowej
10. Postępowanie w administracji
 
Praktyka zawodowa - semestr III
 
 
 
Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (po przystąpieniu do wszystkich części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Dyplom zawodowy: Technik administracji (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.


Perspektywy zawodowe:
Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.