Opiekun medyczny

Rekrutacja nadal trwa! Wciąż możesz do nas dołączyć!

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny
Kierunek: Opiekun medyczny, symbol cyfrowy 532102
Kwalifikacja: MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 1,5 roku (3 semestry)

 Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Opiekun medyczny wykonuje również czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz materiału do badań laboratoryjnych.  Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 Program nauczania: 
  
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Anatomia i fizjopatologia
2. Opieka medyczna, pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną z elementami farmakologii
3. Zdrowie publiczne
4. Elementy psychologii i socjologii
5. Technologie informacyjne
6. Język migowy
7. Język niemiecki zawodowy
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
8. Pracownia zabiegów medycznych, pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
9. Pracownia pierwszej pomocy
10. Pracownia umiejętności zawodowych
 
Praktyka zawodowa - semestr II i III
 
 
Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- Świadectwo ukończenia szkoły policealnej (po przystąpieniu do wszystkich części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Certyfikat Kwalifikacji Zawodowej (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Dyplom zawodowy: Opiekun medyczny (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.