Praktyka zawodowa 2023/2024

Opiekun medyczny - semestr III:
Warunkiem ukończenia szkoły jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.
 
Wymiar praktyk: 3 tygodnie - 105 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.09.2023 r. – 31.12.2023 r.
 1. Praktyki można odbywać w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia m. in. w: szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach, hospicjach.
 2. Słuchacz sam wskazuje miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
 3. Na praktyki należy zabrać:
  - program praktyk zawodowych (do pobrania)
  - dziennik praktyk zawodowych (do pobrania)
  - fartuch medyczny
  - obuwie zmienne
  - ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny (jeśli w danym miejscu odbywania praktyki zawodowej jest to wymagane)
 4. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
 5. Dziennik praktyk należy wypełniać komputerowo.
 6. Uzupełniony dziennik praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk, który podpisuje się na każdej stronie dziennika praktyk i wystawia opinię o przebiegu praktyki.
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
 
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu – do 31.12.2023 r.
 
 
Terapeuta zajęciowy - semestr III:
Warunkiem ukończenia szkoły jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.
 

Wymiar praktyk: 3 tygodnie - 105 godzin

Termin realizacji praktyk: 01.09.2023 r. – 31.12.2023 r.

 1. Słuchacz sam wskazuje miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
 2. Praktykę zawodową można odbywać także w weekendy i święta. 
 3. Na praktyki należy zabrać:
   
  - program praktyk zawodowych (do pobrania)
  - dziennik praktyk zawodowych (do pobrania)
  - fartuch medyczny
  - obuwie zmienne
  - ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny (jeśli w danym miejscu odbywania praktyki zawodowej jest to wymagane)
 1. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
 2. Dziennik praktyk należy wypełnić komputerowo.
 3. Przed podpisaniem dziennika praktyk przez opiekuna praktyki prosimy o przesłanie go drogą e-mailową do sekretariatu szkoły na adres: sekretariat@studium-academica.pl w celu sprawdzenia poprawności jego wypełnienia.
 4. Dziennik praktyk musi być podpisany przez opiekuna praktyk (na każdej stronie) oraz musi zawierać opinię o przebiegu praktyki. 
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu – do 31.12.2023 r.
 
Technik administracji - semestr III:
Warunkiem ukończenia szkoły jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.
 

 Wymiar praktyk: 4 tygodnie - 140 godzin

Termin realizacji praktyk: 01.09.2023 r. – 31.12.2023 r.

 1. Praktyki można odbywać w: urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia. 
 2. Słuchacz sam wskazuje miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
 3.  Na praktyki należy zabrać:
   
  - program praktyk zawodowych (do pobrania)
  - dziennik praktyk zawodowych (do pobrania)
  - ubezpieczenie NNW (jeśli w danym miejscu odbywania praktyki zawodowej jest to wymagane)
 1. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
 2. Dziennik praktyk należy wypełniać komputerowo.
 3. Uzupełniony dziennik praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk, który podpisuje się na każdej stronie dziennika praktyk i wystawia opinię o przebiegu praktyki.
Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu – do 31.12.2023 r.