Opiekun medyczny

Ruszyła rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny
Kierunek: Opiekun medyczny,symbol cyfrowy 532102
Kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 1 rok (2 semestry)

 Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nasza szkoła pomoże Ci w znalezieniu zatrudnienia! 

 Program nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości*
2. Anatomia i fizjopatologia
3. Opieka nad osobą chora i niesamodzielną
4. Zdrowie publiczne
5. Elementy psychologii i socjologii
6. Technologie informacyjne
7. Język migowy
8. Język niemiecki zawodowy
9. Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
10. Pracownia pierwszej pomocy
11. Pracownia umiejętności zawodowych
12. Praktyka zawodowa
 

*Przedmiot Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym (szkoła średnia) nie realizowali tego przedmiotu

Słuchacze po ukończeniu nauki otrzymują:
- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: opiekun medyczny (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)
- Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku polskim i angielskim) - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.