Praktyki zawodowe

Warunkiem ukończenia szkoły w szkołach policealnych jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe dla kierunku Opiekun medyczny semestr II informacje:
 
Wymiar praktyk: 4 tygodnie - 140 godzin
Termin realizacji praktyk: 01.03.2021 - 20.06.2021

1. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju czasowo nie ma możliwości odbywania praktyk w szpitalu w Słubicach oraz w Sulęcinie. 
2. Słuchacz jest zobowiązany wskazać miejsce odbywania praktyki. Charakter wykonywanych tam czynności, musi być zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.
3. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej każdy słuchacz ma obowiązek poinformować szkołę o miejscu jej odbywania.
4. Praktykę zawodową można odbywać także w weekendy i święta. 
5. Na praktyki należy zabrać:
a) program praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
b) dziennik praktyk zawodowych (do pobrania poniżej)
c) ubezpieczenie NNW i OC dla osoby wykonującej zawód medyczny
d) biały fartuch medyczny i zmienne obuwie
6. Program praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyk.
7. Dziennik praktyk należy wypełnić komputerowo.
8. Przed podpisaniem dziennika praktyk przez opiekuna praktyki prosimy o przesłanie go drogą e-mailową do sekretariatu szkoły na adres: sekretariat@studium-academica.pl w celu sprawdzenia poprawności jego wypełnienia.
9. Dziennik praktyk musi być podpisany przez opiekuna praktyk (na każdej stronie) oraz musi zawierać opinię o przebiegu praktyki. Opiekun praktyk opiniuje praktykanta (bez wystawiania oceny).
 
Wypełniony dziennik praktyk należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 25.06.2021 r.
 
Pliki do pobrania:
- Opiekun medyczny - program praktyk zawodowych