Technik administracji

Trwa rekrutacja na nowy semestr! 

Tytuł zawodowy: Technik administracji
Kierunek: Administracja, symbol cyfrowy 334306
Kwalifikacja: AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kierunek bezpłatny

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line i zarezerwuj sobie miejsce nie wychodząc z domu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Tryb nauczania: zaoczny
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
- gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
- wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
- sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
- prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
- prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.


Program nauczania:

1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Język obcy w administracji
3. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
4. Podstawy prawa cywilnego
5. Podstawy prawa pracy
6. Podstawy prawa administracyjnego
7. Podstawy finansów publicznych
8. Wykonywanie pracy biurowej
9. Postępowanie w administracji


Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

- świadectwo ukończenia szkoły policealnej
- dyplom zawodowy: technik administracji (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
- dokument Europass- zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju.

Perspektywy zawodowe:

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.