Praktyki zawodowe

Warunkiem ukończenia szkoły w szkołach policealnych jest odbycie obowiązkowych praktyk zawodowych:
Opiekun medyczny: semestr II - 4 tygodnie - 160 godzin
Terapeuta zajęciowy: semestr III - 4 tygodnie - 160 godzin

1. Nasza szkoła ma podpisane umowy o praktyczną naukę zawodu z różnymi instytucjami i wydaje skierowania w celu odbycia praktyk zawodowych.

2. Słuchacz może sam wskazać miejsce odbywania praktyki, pod warunkiem, że charakter wykonywanych tam czynności, będzie zgodny z kierunkiem kształcenia i programem praktyk oraz założonymi efektami kształcenia.

3. Każdy Słuchacz na praktyki powinien zabrać:
a) program praktyk (do pobrania poniżej);
b) dzienniczek praktyk (do pobrania poniżej);
 

W dzienniczku praktyk, pod datą, należy wpisywać ilość godzin zrealizowanych w danym dniu na praktykach.

Prosimy o komputerowe wypełnianie dzienniczka praktyk.

Wypełnione dzienniczki praktyk należy przynieść do sekretariatu przed zakończeniem danego semestru (semestr zimowy – najpóźniej do 31 stycznia, semestr letni – najpóźniej do 31 maja).

Program praktyk zawodowych dla kierunku Terapeuta zajęciowy zostanie dodany w najbliższym czasie.

Dokumenty do pobrania: